PUT DOO Jagodina - Niskogradnja - Visokogradnja - Kamenolom  
PUT DOO Jagodina - NiskogradnjaPUT DOO Jagodina - VisokogradnjaPUT DOO Jagodina - Kamenolom
PUT DOO. JagodinaZa dan nastanka radne organizacije PUT uzima se 24.10.1957. god...PUT DOO. Jagodina - DelatnostPUT DOO. Jagodina - LokacijePDV potvrda, PIB, balans stanja...PUT DOO. Jagodina - Aktuelno Visokogradnja Niskogradnja KamenolomPUT DOO. -Galerijatel: 035 222 071
 
O nama

   » Istorijat
   » Organizacija
   » Partneri
Istorijat

Za dan nastanka radne organizacije PUT uzima se 24.12.1957. godine, kada je pri ondašnjem srezu formirana sekcija za održavanje puteva za opštinu Jagodina, tadašnje Svetozarevo.
  • 14.12.1961. Narodni odbor sreza formirao je sresku direkciju za puteve sa sedištem u Jagodini, za opštine: Belušiæ, Bunar, Despotovac, Paraæin, Popovac, Rekovac, Resavica, Jagodina, Svilajnac i Æuprija.

  • 19.12.1963. Skupština sreza Kragujevac, donela je rešenje o spajanju Ustanove za izgradnju i održavanje puteva Kragujevac i Direkcije za puteve Jagodina, u Ustanovu za izgradnju i održavanje puteva sreza Kragujevac sa sedištem u Jagodini.

  • 15.03.1965. Skupština opštine Jagodina uz saglasnost ostalih opština sreza Kragujevac, preuzima pravo osnivaèa nad ustanovom i osniva ustanovu za izgradnju puteva i ulica kao samostalnu, sa sedištem u Jagodini.

  • Dana 31.12.1967. godine u okružnom privrednom sudu u Kraguijevcu, upisano je Graðevinsko preduzeæe PUT, sa sedištem u Jagodini, nastalo reorganizacijom ustanove za izgradnju i održavanje puteva Jagodina.

  • 29.05.1991. godine preduzeæe se transformiše u deonièarsko društvo, da bi 23.05.2002 prešlo u Akcionarsko društvo PUT, u kom statusu je 2004. godine doèekalo i privatizaciju.

  • 01.09.2007. godine Akcionarsko društvo PUT prelazi u PUT DOO JAGODINA.
 
Naslovna · Niskogradnja · Visokogradnja · Kamenolom · O nama · Delatnost · Lokacije · Dokumenta · Aktuelno  · Kontakt

SmileSoft.Net 2008 All Rights Reserved.